Administrație Publică

HOTARAREA NR. 116 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind stabilirea grilei de salarizare pentru  functiile publice si functiile contractuale din administratia publica locala –   aparatul de specialitate al Primarului  orasului Sinaia precum  si pentru personalul contractual din cadrul  serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local Sinaia

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 17966/10.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Serviciului Buget si Resurse Umane, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 18893/21.07.2017;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

In baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr.153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, art. 11;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. a si alin. 3, lit. b, coroborat cu art. 45, alin. 2 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

 

Art.1. – Se aproba salariile de baza pe grade/trepte profesionale si gradatii corespunzatoare vechimii in munca, personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia precum si a serviciilor publice : serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor, serviciul public de salvamont, centrul national de informare si promovare turistica, centrul de  ingrijire de zi pentru  copiii aflati in situatii de risc si  serviciul public de asistenta sociala, servicii aflate  in subordinea Consiliului Local, conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2, parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul Primariei orașului Sinaia.

 

Download: HCL.116_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.