Administrație Publică

HOTARAREA NR. 142 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind trecerea în domeniul privat al orașului Sinaia și vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 15 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, lot 15

Având în vedere:

 – Expunerea de motive nr. 22477 din 01.09.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 15 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, lot 15, conform art. 123, al. 2 din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 22488/01.09.2017 prin care supune analizei Consiliului Local al orașului Sinaia aprobarea raportului de evaluare asupra terenului in suprafata de 15 mp, situat in Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, lot 15 şi vânzarea acestuia prin licitație publică deschisă;

– Art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

– Codul Civil (Legea 287/2009), republicat, cu modificările și completările ulterioare, art. 551, alin. (1) si art. 553, alin. (1);

– Art.10 și art. 123, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), coroborat cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă trecerea terenului situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, lot 15, în suprafață de 15 mp., din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia.

Art.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 15 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, lot 15.

Art.3. – Aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 15 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, lot 15, conform planului de situaţie din anexa 1.

Art.4. –  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

Art.5. – Preţul de pornire a licitației este de 450 euro/mp, fără TVA.

Art.6. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.7. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

Art.8. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art.9. – Câstigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

 Art.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget din cadrul Primăriei  orașului Sinaia.

Descarca: HCL nr 142_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.