Administrație Publică

HOTARAREA NR. 15 din 30.01.2018

februarie 9, 2018

Pentru aprobarea Regulamentului privind politica parcărilor în orașul Sinaia

Văzând :

  • Expunerea de motive a D-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia înregistrată la 2339/25.01.2018;
  • Raportul de specialitate nr. 2361/25.01.2018 al Poliției Locale Sinaia – Birou Monitorizare și Control, prin care  propune aprobarea Regulamentului privind politica parcărilor în Orașul Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate;

Având in vedere :

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2011 privind unele măsuri referitoare la oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al orașului Sinaia;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2008 privind eliberarea de abonamente de parcare rezidențiala pe raza orașului Sinaia;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2008 privind eliberarea de abonamente de parcare rezervată pe raza orașului pentru unitățile de cazare ți alimentație publică;
  • Hotarârea de Guvern nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aprobare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
  • Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
  • Odinul Ministrului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor în localităti urbane;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.(2), lit. b), art. 45, alin.(2) si art. 115, alin.(1), lit. b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. –  Aprobă Regulamentul privind politica parcărilor în Orașul Sinaia, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Directia Poliția Locală Sinaia, Departamentul Politici Publice, SC.Transport Urban Sinaia SRL si SC. Sinaia Forever SRL.

 

Descarca: HCL. nr. 15_2018

Last modified: februarie 9, 2018

Comments are closed.