Administrație Publică

HOTARAREA NR. 28 din 15.02.2018

martie 1, 2018

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 78 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 14A, lot 1

Având în vedere:

  • Expunerea de motive nr. 4167 din 12.02.2018, a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism şi evenimente, prin care propun vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 78 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 14A, lot 1, conform art. 123, al. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 4173  din 12.02.2018;

–    Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

       În conformitate cu :

  • 551, al. (1) şi art. 553 al. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;
  • 123, al.(2) din Legea 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 78 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 14A, lot 1.

Art.2. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 78 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 14A, lot 1, conform planului de situaţie din anexa 1.

Art.3. Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 2,3 și 4.

Art.4. Preţul de pornire a licitaţiei este de  75 euro/mp, la care se adaugă TVA.

Art.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.6. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică.

Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art.8. – Câstigatorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu      perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Descarca: HCL_28_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.