Administrație Publică

HOTARAREA NR. 30 din 15.02.2018

martie 1, 2018

privind vânzarea, conform Hotărârii Consiliului Local nr.183/2006,  a terenului situat în Sinaia, Str. Theodor Aman nr. 21, în suprafață de 371 mp, nr. cadastral 22225, carte funciară nr. 22225, ce face obiectul contractelor de concesiune nr. 1563/26.05.1999 și  nr. 28611/25.11.2009

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 2109 din 22.01.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea conform Hotărârii Consiliului Local nr.183/2006183/2006 a terenului situat în Sinaia, Str. Theodor Aman nr. 21, în suprafață de 371 mp, nr. cadastral 22225, carte funciară nr. 22225, ce face obiectul contractelor de concesiune nr. 1563/26.05.1999 și  nr. 28611/25.11.2009, către CĂLUGAREANU ALECSANDRINA;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 2111 / 22.01.2018;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– Hotărârea Consiliului Local nr.183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;

– Art. 551, al. (1) și art. 553 al. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

– Art. 123, al. (3) si (4) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. – Aprobă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.  183/2006, raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, Str. Theodor Aman nr. 21, în suprafață de 371 mp, nr. cadastral 22225, carte funciară nr. 22225, ce face obiectul contractelor de concesiune nr. 1563/26.05.1999 și  nr. 28611/25.11.2009.

Art.2. – Aprobă vânzarea către CĂLUGAREANU ALECSANDRINA, CNP 2590624293101,  a terenului situat în Sinaia, Str. Theodor Aman nr. 21, în suprafață de 371 mp, nr. cadastral 22225, carte funciară nr. 22225, ce face obiectul contractelor de concesiune nr. 1563/26.05.1999 și  nr. 28611/25.11.2009.

Art.3. – Preţul vânzării este de 65 euro/mp, la care se adaugă TVA.

Art.4. – Plata se face integral înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

Art.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.7. – CĂLUGAREANU ALECSANDRINA are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

 

Descarca: HCL_30_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.