Administrație Publică

HOTARAREA NR. 31 din 15.02.2018

martie 1, 2018

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului (teren și construcție) Vila Carola situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 19, în suprafață de 1593 mp teren și 1321 mp construcție, nr. cad. 750, CF nr. 508/N

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 4161 din 12.02.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării imobilului (teren și construcție) Vila Carola situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 19, în suprafață de 1593 mp teren și 1321 mp construcție, nr. cad. 750, CF nr. 508/N.
  • Raportul de Specialitate al Serviciului de Urbanism si Cadastru nr. 4165/12.02.2018;
  • Adresa înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 3332/05.02.2018, a S.C. ARTMARK HISTORICAL ESTATE S.R.L. (în calitate de mandatat al proprietarului S.C. WAGNER GRUP S.R.L. conform contractului de mandat nr. 105/17.01.2018), prin care solicită exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea  imobilului (teren și construcție) Vila Carola situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 19, în suprafață de 1593 mp teren și 1321 mp construcție, nr. cad. 750, CF nr. 508/N, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 771, nr. PH-II-m-A-16681;
  • Adresa nr. 123/25.01.2018 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru terenul situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 19, în suprafață de 1593 mp teren și 1321 mp construcție, nr. cad. 750, CF nr. 508/N, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 771, nr. PH-II-m-A-16681;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu art. 4, alin. (4) și art. 36, alin (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c), art. 45, alin.(3) și art. 115, alin.(1), lit.b), din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării imobilului (teren și construcție) Vila Carola situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 19, în suprafață de 1593 mp teren și 1321 mp construcție, nr. cad. 750, CF nr. 508/N, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 771, nr. PH-II-m-A-16681, la preţul de 500.000 euro;

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

 

Descarca: HCL_31_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.