Administrație Publică

HOTARAREA NR. 58 din 14.03.2018

martie 29, 2018

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 72 mp, situat în Sinaia, Drum Cota 1400 nr. 7, lot 3

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 7302 din 13.03.2018, a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism şi evenimente, prin care propun vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 72 mp, situat în Sinaia, Drum Cota 1400 nr. 7, lot 3,  conform art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 7310   din 13.03.2018, prin care supune analizei Consiliului Local al oraşului Sinaia aprobarea raportului de evaluare asupra terenului în suprafata de 72 mp, situat în Sinaia, Drum Cota 1400 nr. 7, lot 3  şi vânzarea acestuia prin licitaţie publică deschisă;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

– art. 551, alin. (1) şi art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

– art. 123, alin. (2), din Legea 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 36 alin. (2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 72 mp, situat în Sinaia,               Drum Cota 1400 nr. 7, lot 3.

ART.2. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 72 mp, situat în Sinaia, Drum Cota 1400 nr. 7, lot 3, conform planului de situaţie din anexa 1.

ART.3.  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

ART.4. Preţul de pornire a licitaţiei este de 120 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.6. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Câstigatorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de

evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Descarca: HCL.NR.58._2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.