Administrație Publică

HOTARAREA NR. 59 din 14.03.2018

martie 29, 2018

privind vânzarea conform art. 8 din Legea 15/2003, a terenului situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 4C, în suprafață de 208 mp, nr. cadastral 20116, carte funciară nr. 20116, ce face obiectul Procesului verbal de atribuire în folosință nr. 22882/09.12.2005

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 7054 din 09.03.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea terenului situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 4C, în suprafață de 208 mp, nr. cadastral 20116, carte funciară nr. 20116, ce face obiectul Procesului verbal de atribuire în folosință nr. 22882/09.12.2005, către DRĂCEA FLORIN GHEORGHE;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr.      7057 / 09.03.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia raportul de evaluare si vânzarea terenului situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 4C, în suprafață de 208 mp, nr. cadastral 20116, carte funciară nr. 20116, ce face obiectul Procesului verbal de atribuire în folosință nr. 22882/09.12.2005;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

art. 8 din Legea 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;

– art. 551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

– art. 123, al. 3 si 4, din Legea 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 4C, în suprafață de 208 mp, nr. cadastral 20116, carte funciară nr. 20116, ce face obiectul procesului verbal de atribuire în folosință nr. 22882/09.12.2005, conform art. 8 din Legea 15/2003.

ART.2. – Aprobă vânzarea către DRĂCEA FLORIN GHEORGHE, CNP 1740709296187,  a terenului situat in Sinaia, Calea Prahovei nr. 4C, în suprafață de 208 mp, nr. cadastral 20116, carte funciară nr. 20116, ce face obiectul procesului verbal de atribuire în folosință nr. 22882/09.12.2005

ART.3. – Preţul vânzării este de 50 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.4. – Plata se face integral înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

ART.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – DRĂCEA FLORIN GHEORGHE are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL.NR.59_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.