Administrație Publică

HOTARAREA NR. 60 din 14.03.2018

martie 29, 2018

Privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului (teren și construcții) “Casă, fosta Casă de Cultură Orașenească “ situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 20, în suprafață de 1914 mp teren și 266 mp construcții, nr. cad. 22349 (nr. cad. vechi 11371), CF nr. 22349 (CF vechi 12755)

Având în vedere:

– expunerea de motive nr. 7379 din 13.03.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

– Raportul de Specialitate al Serviciului de Urbanism și Cadastru nr. 7380/13.03.2018;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

– Adresa înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 6400/06.03.2018, a d-nei CONSTANTIN NICOLETA GEORGIANA (în calitate de mandatat al proprietarului MIHĂESCU ILEANA CLARA CONSTANȚA conform procurei nr. 5/08.02.2018), prin care solicită exercitarea dreptului de preemţiune  pentru cumpărarea  imobilului (teren și construcții) “Casă, fosta Casă de Cultură Orașenească “ situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 20, în suprafață de 1914 mp teren și 266 mp construcții, nr. cad. 22349 (nr. cad. vechi 11371), CF nr. 22349 (CF vechi 12755), imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 756, nr. PH-II-m-B-16669;

– Adresa nr. 263/19.02.2018 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru  terenul situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 20, în suprafață de 1914 mp teren și 266 mp construcții, nr. cad. 22349 (nr. cad. vechi 11371), CF nr. 22349 (CF vechi 12755), imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 756, nr. PH-II-m-B-16669;

În conformitate cu :

 art. 4, alin. (4) și art. 36, alin.(4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c), art. 45, alin.(3) și art. 115, alin.(1), lit.b), din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Consiliul Local Sinaia îşi exercită  dreptul de preemţiune asupra cumpărării imobilului 1   (teren și construcții) “Casă, fosta Casă de Cultură Orașenească “ situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 20, în suprafață de 1914 mp teren și 266 mp construcții, nr. cad. 22349 (nr. cad. vechi 11371), CF nr. 22349 (CF vechi 12755), imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 756, nr. PH-II-m-B-16669, la preţul de 135.000 USD.

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL.NR.60_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.