Administrație Publică

HOTARAREA NR. 72 din 03.05.2018

mai 22, 2018

privind cumpărarea de către Orașul Sinaia, a imobilului (teren și construcțiile C1 și C2) situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 20, cu nr. cad. 22349 (nr. cad. vechi 11371), CF nr. 22349 (CF vechi 12755), imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 756 – nr. PH-II-m-B-16669 – “Casă – fosta Casă de Cultură Orașenească“

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 10432 din 13.04.2018 a Primarului Orașului Sinaia, prin care propune cumpărarea de către Orașul Sinaia a imobilului (teren și construcțiile C1 și C2) “Casă, fosta Casă de Cultură Orașenească “ situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 20;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 10433 / 13.04.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia raportul de evaluare si cumpărarea de către Orașul Sinaia a imobilului (teren și construcțiile C1 și C2) “Casă, fosta Casă de Cultură Orașenească “ situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 20, cu nr. cad. 22349 (nr. cad. vechi 11371), CF nr. 22349 (CF vechi 12755), imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 756, nr. PH-II-m-B-16669 – “Casă, fosta Casă de Cultură Orașenească “;

– Hotărârea Consiliului Local nr.60/14.03.2018 prin care s-a aprobat exercitarea dreptului de preemţiune asupra cumpărării imobilului (teren și construcțiile C1 și C2) “Casă, fosta Casă de Cultură Orașenească “ situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 20, cu nr. cad. 22349 (nr. cad. vechi 11371), CF nr. 22349 (CF vechi 12755), imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 756, nr. PH-II-m-B-16669, la preţul de 135.000 USD;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

– Raportul de evaluare întocmit de Evaluator autorizat ing. Mârza Neculai pentru imobilul (teren și construcțiile C1 și C2) “Casă, fosta Casă de Cultură Orașenească “ situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 20;

– Adresa nr. 9913/10.04.2018 prin care d-na MIHĂESCU ILEANA CLARA CONSTANȚA, în calitate de proprietar al imobilului (teren și construcțiile C1 și C2) “Casă, fosta Casă de Cultură Orașenească“ situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 20, este de acord cu vânzarea imobilului respectiv la preţul de 135.000 USD;

În conformitate cu art. 4, alin. (4) si art. 36, alin (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1), lit.b), din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a imobilului monument istoric  (teren și construcțiile C1 și C2) situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 20, cu nr. cad. 22349 (nr. cad. vechi 11371), CF nr. 22349 (CF vechi 12755), imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 756 – nr. PH-II-m-B-16669 – “Casă – fosta Casă de Cultură Orașenească “.

ART.2. – Aprobă cumpărarea de către Orașul Sinaia a imobilului monument istoric  (teren și construcțiile C1 și C2) situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 20, cu nr. cad. 22349 (nr. cad. vechi 11371), CF nr. 22349 (CF vechi 12755), imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 756 – nr. PH-II-m-B-16669 – “Casă – fosta Casă de Cultură Orașenească “ și pentru care Consiliul Local al orașului Sinaia a hotărât exercitarea dreptului de preemțiune prin HCL nr. 60/14.03.2018

ART.3. – Preţul cumpărării este de 135.000 USD (plătibili în lei la cursul BNR din ziua plății).

ART.4. – Plata se face integral până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze în fața notarului public contractul de vânzare-cumpărare a imobilului identificat la art. 2.

ART.6. – Aprobă achitarea de către Orașul Sinaia a cheltuielilor aferente încheierii în fața notarului public a contractului de vânzare-cumpărare a imobilului identificat la art. 2.

ART.7. – Primarul oraşului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Descarca: HCL.72_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.