Administrație Publică

HOTARAREA NR. 135 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

privind   aprobarea  Planului Urbanistic Zonal: << Schimbare destinaţie teren din “Zonă locuinţe si funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  în zonă mixtă :Instituţii  şi servicii/ agrement şi sport” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel şi amenajare piesagistică >>  strada Theodor Aman  nr.14-16 ,tarla 29,parcelele Cc18,Cc21 ,oraş Sinaia, judeţul Prahova .

Având în vedere expunerea de motive  nr.16469din 13.06.2018 a  membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism şi evenimente, prin care propun  aprobarea  Planului Urbanistic Zonal: << Schimbare destinaţie teren din “Zonă locuinţe si funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  în zonă mixtă :Instituţii  şi servicii/ agrement şi sport” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel şi amenajare piesagistică >>  strada Theodor Aman  nr.14-16 , tarla 29,parcelele Cc18,Cc21 ,oraş Sinaia, judeţul Prahova;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.16474/13.06.2018  prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia , aprobarea  Planului Urbanistic Zonal: << Schimbare destinaţie teren din “Zonă locuinţe si funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  în zonă mixtă :Instituţii  şi servicii/ agrement şi sport” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel şi amenajare piesagistică >> strada Theodor Aman  nr.14-16 ,tarla 29, parcelele Cc18,Cc21 , oraş Sinaia, judeţul Prahova ;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Avizul unic nr. 2368/18.08.2017 şi Avizul unic nr. 2403/30.03.2018  al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova .

Raportul  informării şi consultării  publicului privind  PUZ   << Schimbare destinaţie teren din “Zonă locuinţe si funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  în zonă mixtă :Instituţii  şi servicii/ agrement şi sport” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel şi amenajare piesagistică >> înregistrat sub nr.15404/04.06.2018,

Ȋn conformitate cu prevederile  :

– Ordinului M.L.P.AT. nr. 176/N/2000 si nr. 21/N/2000  cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ ;

– Legii 350/2001  ,anexa 1,  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ;

– Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri  pentru realizarea locuinţelor, republicată ;

– Art.36, alin. (5), lit.”c” din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ȋn temeiul art.115, alin.(1), lit.”b”, coroborat cu art.45, alin (2) ,lit.”e” din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

  H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART.1. – Aprobă Planul  Urbanistic Zonal pentru  « Schimbare destinaţie teren din “Zonă locuinţe si funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  în zonă mixtă : Instituţii  şi servicii/ agrement şi sport” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel şi amenajare piesagistică >> strada Theodor Aman  nr.14-16,tarla 29, parcelele Cc18, Cc21, oraş Sinaia, judeţul Prahova, beneficiar  S.C.Artur Smart .

ART.2. – Durata de valabilitate a PUZ-ului prevazut la art.1 este de 5(cinci) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri . 

ART.3. – Serviciul urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART.4. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică ,  Instituţiei Prefectului Prahova , Consiliului Judetean Prahova şi  Serviciului urbanism şi cadastru  din cadrul Primăriei oraşului Sinaia

Descarca: HCL. nr. 135_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.