Administrație Publică

HOTARAREA NR. 135 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

privind   aprobarea  Planului Urbanistic Zonal: << Schimbare destinaţie teren din “Zonă locuinţe si funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  în zonă mixtă :Instituţii  şi servicii/ agrement şi sport” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel şi amenajare piesagistică >>  strada Theodor Aman  nr.14-16 ,tarla 29,parcelele Cc18,Cc21 ,oraş Sinaia, judeţul Prahova .

Având în vedere expunerea de motive  nr.16469din 13.06.2018 a  membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism şi evenimente, prin care propun  aprobarea  Planului Urbanistic Zonal: << Schimbare destinaţie teren din “Zonă locuinţe si funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  în zonă mixtă :Instituţii  şi servicii/ agrement şi sport” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel şi amenajare piesagistică >>  strada Theodor Aman  nr.14-16 , tarla 29,parcelele Cc18,Cc21 ,oraş Sinaia, judeţul Prahova;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.16474/13.06.2018  prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia , aprobarea  Planului Urbanistic Zonal: << Schimbare destinaţie teren din “Zonă locuinţe si funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  în zonă mixtă :Instituţii  şi servicii/ agrement şi sport” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel şi amenajare piesagistică >> strada Theodor Aman  nr.14-16 ,tarla 29, parcelele Cc18,Cc21 , oraş Sinaia, judeţul Prahova ;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Avizul unic nr. 2368/18.08.2017 şi Avizul unic nr. 2403/30.03.2018  al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova .

Raportul  informării şi consultării  publicului privind  PUZ   << Schimbare destinaţie teren din “Zonă locuinţe si funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  în zonă mixtă :Instituţii  şi servicii/ agrement şi sport” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel şi amenajare piesagistică >> înregistrat sub nr.15404/04.06.2018,

Ȋn conformitate cu prevederile  :

– Ordinului M.L.P.AT. nr. 176/N/2000 si nr. 21/N/2000  cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ ;

– Legii 350/2001  ,anexa 1,  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ;

– Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri  pentru realizarea locuinţelor, republicată ;

– Art.36, alin. (5), lit.”c” din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ȋn temeiul art.115, alin.(1), lit.”b”, coroborat cu art.45, alin (2) ,lit.”e” din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

  H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART.1. – Aprobă Planul  Urbanistic Zonal pentru  « Schimbare destinaţie teren din “Zonă locuinţe si funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  în zonă mixtă : Instituţii  şi servicii/ agrement şi sport” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel şi amenajare piesagistică >> strada Theodor Aman  nr.14-16,tarla 29, parcelele Cc18, Cc21, oraş Sinaia, judeţul Prahova, beneficiar  S.C.Artur Smart .

ART.2. – Durata de valabilitate a PUZ-ului prevazut la art.1 este de 5(cinci) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri . 

ART.3. – Serviciul urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART.4. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică ,  Instituţiei Prefectului Prahova , Consiliului Judetean Prahova şi  Serviciului urbanism şi cadastru  din cadrul Primăriei oraşului Sinaia

Descarca: HCL. nr. 135_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support