Administrație Publică

HOTARAREA NR. 171 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 791 mp situat în intravilanul oraşului Sinaia, având nr. cadastral 23857 şi CF nr. 23857, în 2 loturi: lotul A în suprafaţă de 35 mp, lotul B în suprafaţă de 756 mp şi instituirea unui drept de servitute de trecere în favoarea S.C.  Internaţional S.A., pe lotul A în suprafaţă de 35 mp şi pe lotul C în suprafaţă de 19 mp

Având în vedere expunerea de motive nr. 25300 din 14.09.2018 a d-lui consilier local Remus David, prin care propune dezmembrarea terenului în suprafaţă de 791 mp situat în intravilanul oraşului Sinaia, cu nr. cadastral 23857 şi CF nr. 23857, în 2 loturi: lotul A în suprafaţă de 35 mp, lotul B în suprafaţă de 756 mp şi instituirea unui drept de servitute de trecere în favoarea S.C.  Internaţional S.A., pe lotul A în suprafaţă de 35 mp şi pe lotul C în suprafaţă de 19 mp;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr.  25301 din 14.11.2017 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia dezmembrarea terenului în suprafaţă de 791 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia,  având nr. cad. 23857, CF nr. 23857, în 2 loturi: lotul A în suprafaţă de 35 mp, lotul B în suprafaţă de 756 mp şi instituirea unui drept de servitute de trecere în favoarea S.C.  Internaţional S.A., pe lotul A în suprafaţă de 35 mp şi lotul C în suprafaţă de 19 mp;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu  prevederile art. 617, alin. (1) şi alin. (2) și art. 623 alin.(2), din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;

În temeiul  art. 10, art. 36, alin (2), lit. “c” coroborate cu  art. 45 alin. (3) și art. 115, alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 791 mp situat în intravilanul oraşului Sinaia, având nr. cadastral 23857 şi CF nr. 23857, în 2 loturi: lotul A în suprafaţă de 35 mp şi lotul B în suprafaţă de 756 mp, conform planului de situaţie cu propunerea de dezmembrare, anexat la prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă instituirea unui drept de servitute de trecere în favoarea S.C. Internaţional S.A. pe lotul A în suprafaţă de 35 mp şi pe lotul C în suprafaţă de 19 mp, conform planului anexat la prezenta hotărâre, pe perioada valabilităţii Contractului de concesiune nr. 22577 din 28.11.2006.

ART.3. – Aprobă instituirea unei taxe de utilizare a servituţii de trecere în valoare de 150 lei/lună.

ART.4. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul de dezmembrare în față notarului public.

ART.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: hcl. 171_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.