Administrație Publică

HOTARAREA NR. 186 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 149 mp, situat în Sinaia, str. Pictor Luchian nr. 9, lot 1

Având în vedere :

– Expunerea de motive 27552 din 08.10.2018 a d-lui David Remus, consilier local;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 27555  din 08.10.2018;

– Avizul  Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

 În conformitate cu prevederile :

  •  551, alin. (1) și art. 553 al. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;
  • 4 şi art. 22 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art.10,  art. 123, alin.(2) şi art. 36 alin. (2), litera c), coroborate cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 149 mp, situat în Sinaia, str. Pictor Luchian nr. 9, lot 1.

ART.2. – Aprobă vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 149 mp, situat în Sinaia, str. Pictor Luchian nr. 9, lot 1, conform planului de situaţie din anexa 1.

ART.3. –  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

ART.4. – Preţul de pornire a licitației este de 55 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data      adjudecării terenului prin licitație publică.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze            contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Câştigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de            evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu        perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și            Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Download: hcl.186_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.