Administrație Publică

HOTARAREA NR. 187 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului de sub construcție în suprafață de 110 mp, situat în Sinaia, str. Răscoalei 1907 nr. 15,  prin exercitarea dreptului de preemțiune de către NUȚĂ SONIAN GEORGE și NUȚĂ CORNELIA IOANA, conform art. 123, alin.(3) si alin.(4) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare

Având în vedere :

–  Expunerea de motive 27629 din 08.10.2018 a d-lui David Remus, consilier local;

–  Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 27632 din 08.10.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia aprobarea raportului de evaluare asupra terenului de sub construcție în suprafață de 110 mp, situat în Sinaia, Str. Răscoalei 1907 nr. 15 şi vânzarea fără licitație publică a acestuia prin exercitarea dreptului de preemțiune de către NUȚĂ SONIAN GEORGE și NUȚĂ CORNELIA IOANA, conform art. 123, alin.(3) si alin.(4) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

– Avizul  Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

În conformitate cu  art.551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

În temeiul  art. 123, alin.(3) si (4) și art. 36 alin.(2), litera c) coroborate cu art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din  Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală republicată, cu completările şi modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului de sub constructie în suprafaţă de 110 mp, situat în Sinaia, str. Răscoalei 1907 nr. 15.

ART.2. – Aprobă vânzarea  fără licitaţie publică a terenului de sub constructie în suprafaţă de 110 mp, situat în Sinaia, Str. Răscoalei 1907 nr. 15, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către NUȚĂ SONIAN GEORGE. CNP 1790811131313 și NUȚĂ CORNELIA IOANA, CNP 2810906295356, domiciliați în municipiul Constanța, str. Stefan cel Mare nr. 95, identificat conform planului de situaţie din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Aprobă preţul de vânzare a terenului, respectiv 51 euro/mp (la care se adaugă TVA),  conform raportului de evaluare, anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre (preţul de vânzare va fi plătit la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua efectuării plății).

ART.4. – Plata se face integral înainte de data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, NUȚĂ SONIAN GEORGE și NUȚĂ CORNELIA IOANA vor fi notificați, aceștia putându-și exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.

ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – NUȚĂ SONIAN GEORGE și NUȚĂ CORNELIA IOANA au obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl.187_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.