Administrație Publică

HOTARAREA NR. 19 din 19.02.2019

martie 4, 2019

privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Ridicare restricţie de construire zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism pentru amplasare hotel, drum acces, alei carosabile  şi pietonale, spaţii parcare, utilităţi şi amenajări peisagistice, suprafaţă studiată = 1872 mp ,strada  Vȃrful cu Dor nr.6, nr.cadastrale 24751,24349,tarla 27, parcela Cc 47

Având în vedere :

  • Expunerea de motive 4828 din 13.02.2019 a  domnului David Remus consilier local, prin care propune aprobarea Planului Urbanistic Detaliu;
  • Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru înregistrat sub nr.4830/13.02.2019 ;
  • Avizul unic nr.2441 din 06.09.2018 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova ;
  • Raportul informării şi consultării  publicului privind  Planului Urbanistic Detaliu – Ridicare restricţie de construire zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism pentru amplasare hotel, drum acces, alei carosabile  şi pietonale, spaţii parcare, utilităţi şi amenajări peisagistice,înregistrat sub nr.2840/25.01.2019;

Văzând avizul Comisiei de urbanism ;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

  • Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice ”ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUD”;
  • Legii nr. 350/2001, anexa 1, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
  • Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.(2), lit. c) și alin. (5), lit. c), coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE :

ART.1. –Aprobă  Planul Urbanistic Detaliu – Ridicare restricţie de construire zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism pentru amplasare hotel, drum acces, alei carosabile  şi pietonale, spaţii parcare, utilităţi şi amenajări peisagistice, ȋn oraşul Sinaia, strada  Vȃrful cu Dor nr.6,beneficiar S.C.Trustic Design S.R.L.

ART.2. – Durata de valabilitate a PUD-ului prevazut la art.1 este de 5(cinci) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri .

ART.3. – Serviciul urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL. nr. 19_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.