Administrație Publică

HOTARAREA NR. 20 din 19.02.2019

martie 4, 2019

privind  Planul Urbanistic Zonal – Schimbare destinaţie teren (s=1126 mp.) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  ȋn zonă  :” Instituţii  şi servicii” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel (S studiata = 3944, mp.) strada Aosta nr. 46-48, strada Căşeriei , nr. cadastral 20875 , oraş Sinaia

Având în vedere :

–  Expunerea de motive  nr.4829 din13.02.2019 a domnului consilier local David Remus;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr.4834/13.02.2019;

– Avizul unic nr. 2438/06.09.2018 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova ;

– Raportul  informării şi consultării  publicului privind  PUZ << Schimbare destinaţie teren din “Zonă locuinţe si funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  în zonă mixtă : Instituţii  şi servicii/ agrement şi sport” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel şi amenajare piesagistică >>   înregistrat sub nr. 34493/10.12.2018;

Văzând avizul Comisiei de urbanism ;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

    – Ordinului M.L.P.A.T nr.176/N/2000 si nr. 21/N/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ ;

    – Legii 350/2001, anexa 1,  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ;

    – Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri  pentru realizarea locuinţelor, republicată ;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.(2), lit. c) și alin. (5), lit. c), coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE : 

ART.1. – Aprobă  Planul Urbanistic Zonal – Schimbare destinaţie teren (s=1126 mp.) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  ȋn zonă :” Instituţii  şi servicii” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel( S studiata = 3944mp.) strada Aosta nr. 46-48, strada Căşeriei , nr.cadastral 20875 , oraş Sinaia ,  judeţul Prahova,beneficiar  Ioniţă Ion .

ART.2. – Durata de valabilitate a PUZ-ului prevazut la art.1 este de 5(cinci) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri .

ART.3. – Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL. nr. 20_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.