Administrație Publică

HOTARAREA NR. 25 din 19.02.2019

martie 4, 2019

privind dezmembrarea terenului proprietate privată a oraşului Sinaia, în suprafaţă de 483 mp, situat în Bulevardul Republicii, nr. 8, având nr. cadastral 22083 şi CF nr. 22083, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 36 mp, lotul 2 în suprafaţă de 447 mp şi  vânzărea acestora, conform H.C.L.  nr. 17/2005, republicată şi modificată la data de 17.06.2013 

Având în vedere: 

– Expunerea de motive nr. 4968 din 14.02.2019 a viceprimarului orașului Sainaia, Gheorghe Bădăran, preşedintelui Comisiei de analiză a dosarelor în baza H.C.L.  nr. 17/2005, republicată şi modificată la data de 17.06.2013;

– Raportul de specialitate nr. 4986 din 14.02.2019 al Comisiei de analiză a dosarelor ce fac obiectul terenurilor închiriate de către proprietarii spaţiilor locative dobândite în baza Legii nr.112/1995, a Legii nr.10/2001, a Legii nr.4/1973 si a Legii nr.85/1992 republicată, conform  HCL nr. 17/2005  republicată şi modificată la data de 17.06.2013, privind înstrăinarea terenurilor din curţi proprietate privată a oraşului Sinaia ce sunt închiriate proprietarilor de construcţii, precum și procesul verbal al comisiei de analiză  a dosarelor nr. 4941/14.02.2019;

În conformitate cu:

– Legea nr.112/1995, Legea nr.10/2001, Legea nr.4/1973, Legea nr.85/1992 republicată şi HCL nr. 17/2005  republicată şi modificată la data de 17.06.2013;

– prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.  17/2005  republicată şi modificată la data de 17.06.2013, privind înstrăinarea terenurilor din curţi proprietate privată a oraşului Sinaia ce sunt închiriate proprietarilor de construcţii;

–   prevederile art. 652 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin. (2), litera c), art. 123 alin.(1) și (2), coroborate cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit. b,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. Aprobă dezmembrarea terenului proprietate privată a oraşului Sinaia, în suprafaţă de 483 mp, situat în Bulevardul Republicii, nr. 8, având nr. cadastral 22083 şi CF nr. 22083, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 36 mp, lotul 2 în suprafaţă de 447 mp, teren identificat conform planului de situaţie din anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 483 mp, situat în Sinaia, Bulevardul Republicii, nr. 8, având nr. cadastral 22083 şi CF nr. 22083 , conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.3. – Aprobă vânzarea în exclusivitate a terenului (lot 1) în suprafaţă de 36 mp, situat în Sinaia, Bulevardul Republicii nr. 8, conform planului de situaţie (anexa 1), către domnul Soroceanu Aurelian.

ART.4. Aprobă vânzarea în indiviziune a terenului (lot 2) în suprafaţă de 447 mp, situat în Sinaia, Bulevardul Republicii nr. 8, teren identificat conform planului de situaţie (anexa nr. 1), astfel:

–  154 mp indiviz din 447 mp : se va vinde lui Soroceanu Aurelian;

–  150 mp indiviz din 447 mp : se va vinde lui Elisei Ion;

–    48 mp indiviz din 447 mp : se va vinde lui Dulamă Margareta;

–    54 mp indiviz din 447 mp : se va vinde lui Drăghia Alecsandru;

–    41 mp indiviz din 447 mp : se va vinde lui Negru Florica.

ART.5. Aprobă preţul de vânzare a terenului, de 35 euro/mp (la care se adaugă TVA).

ART.6. – Plata se face integral pâna la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, la cursul valutar al B.N.R., leu-euro, din ziua efectuării plății  .

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data prezentei hotărâri.

ART.8. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – Numiţii Soroceanu Aurelian, Elisei Ion, Dulamă Margareta, Drăghia Alecsandru şi Negru Florica au obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

Descarca: HCL. nr. 25_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.