Administrație Publică

HOTARAREA NR. 48 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind vânzarea terenului situat în Sinaia, Aleea Telegondolei nr. 2, în suprafață de 4300 mp, nr. cadastral 21317, carte funciară nr. 21317, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 22577/28.11.2006, actului adițional nr. 29502/28.11.2007 și actului de dezmembrare nr. 152/24.02.2012, către S.C. INTERNAȚIONAL S.A., conform HCL 183/2006 

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 9004 din 20.03.2019 întocmită de  dl. David Remus și dl. Popa Gheorghe, consilieri locali, prin care propun vânzarea conform HCL 183/2006 a terenului situat în Sinaia, Aleea Telegondolei nr. 2, în suprafață de 4300 mp, nr. cadastral 21317, carte funciară nr. 21317, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 22577/28.11.2006, actului adițional nr. 29502/28.11.2007 și actului de dezmembrare nr. 152/24.02.2012, către S.C. INTERNAȚIONAL S.A.

–  Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr.     9005 / 20.03.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia raportul de evaluare si vânzarea terenului situat în Sinaia, Aleea Telegondolei nr. 2, în suprafață de 4300 mp, nr. cadastral 21317, carte funciară nr. 21317, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 22577/28.11.2006, actului adițional nr. 29502/28.11.2007 și actului de dezmembrare nr. 152/24.02.2012.

– Hotărârea Consiliului Local nr. 183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

  • 551, alin. (1), art. 553 alin. (1), art. 694, art. 755-761 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009
  • 123, alin. (3) si (4) și art. 36 din Legea 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, Aleea Telegondolei nr. 2, în suprafață de 4300 mp, nr. cadastral 21317, carte funciară nr. 21317, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 22577/28.11.2006, actului adițional nr. 29502/28.11.2007 și actului de dezmembrare nr. 152/24.02.2012.

Art.2. – Aprobă vânzarea către S.C. INTERNAȚIONAL S.A., CUI 1330317, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 183/2006, a terenului situat în Sinaia, Aleea Telegondolei nr. 2, în suprafață de 4300 mp, nr. cadastral 21317, carte funciară nr. 21317, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 22577/28.11.2006, actului adițional nr. 29502/28.11.2007 și actului de dezmembrare nr. 152/24.02.2012.

Art.3. – Pe terenul situat în Sinaia, Aleea Telegondolei nr. 2, în suprafață de 4300 mp, nr. cadastral 21317, carte funciară nr. 21317, se instituie gratuit servitutea continuă de trecere, reparații și intervenții pentru instalația de transport pe cablu Telegondola 1 (Cota 998 – Cota 1400). S.C. INTERNAȚIONAL S.A. este obligat să permită gratuit și necondiționat trecerea prin fondul său pentru intervenții și reparații la instalația de transport pe cablu Telegondola 1 (Cota 998 – Cota 1400). Prin acțiunile întreprinse și/sau investițiile realizate pe terenul cu nr. cadastral 21317, S.C. INTERNAȚIONAL S.A. nu va afecta și nu va îngrădi buna funcționare a instalației de transport pe cablu Telegondola 1 (Cota 998 – Cota 1400). 

Art.4. – Pe terenul situat în Sinaia, Aleea Telegondolei nr. 2, în suprafață de 4300 mp, nr. cadastral 21317, carte funciară nr. 21317, se instituie gratuit și necondiționat dreptul de superficie pe o perioadă de 99 ani pentru construcția denumită Stâlp Telegondola 1, conform planului de amplasament și delimitare anexat. La împlinirea termenului acesta poate fi reînnoit conform art. 694 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009. Totodată acest drept de superficie presupune și eventualele modernizari sau extinderi ale construcției denumită Stâlp Telegondola 1, conform planului de amplasament și delimitare anexat. 

Art.5. – Preţul vânzării este de 112 euro/mp, la care se adaugă TVA.

Art.6. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.7. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

Art.8. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.  

Art.9. – S.C. INTERNAȚIONAL S.A. are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget.

 Descarca: HCL. nr. 48_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.