Administrație Publică

HOTARAREA NR. 49 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 61 mp, situat în Sinaia, Str. Avram Iancu nr. 4, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către numita Nistor Violeta, conform art. 123, alin. (3) si alin. (4) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare           

Având în vedere: 

– Expunerea de motive nr. 9376 din 25.03.2019 a d-lui Consilier Local Remus David, prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului în suprafaţă de 61 mp, situat în Sinaia, Str. Avram Iancu nr. 4 şi vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 61 mp, situat în Sinaia, Str. Avram Iancu nr. 4, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către numita Nistor Violeta, conform art. 123, alin. (3) si alin. (4) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru înregistrat la Primăria orașului Sinaia cu nr.  9397 din 25.03.2019;

– Cererea înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 16860/18.06.2018;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

  În conformitate cu art. 123, alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;             

  În temeiul art. 36 alin. (2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) si art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 61 mp, situat în Sinaia,  Str. Avram Iancu nr. 4.

Art.2. – Aprobă vânzarea  fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 61 mp, situat în Sinaia, Str. Avram Iancu nr. 4, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către numita Nistor Violeta, teren identificat conform planului de situaţie din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobă preţul de vânzare a terenului, respectiv 60 euro/mp (la care se adaugă TVA),  conform raportului de evaluare, anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre (preţul de vânzare va fi plătit la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua efectuării plății).

Art.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

Art.5. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, numita Nistor Violeta, va fi notificată, aceasta putându-și exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.

Art.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri. 

Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

Art.8. – Numita Nistor Violeta are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public. 

Art.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

Descarca: HCL. nr. 49_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.