Administrație Publică

HOTARAREA NR. 51 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

Privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, et.1, apartament nr.7, având număr cadastral 23769-C1- U7, către d-na Ene Irina

        Având în vedere: 

– Expunerea de motive nr.8937/20.03.2019 întocmită de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.8958/20.03.2019;

– Procesul verbal nr.8904/20.03.2019 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr.5396/31.07.2018- al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltarii regionale si administatiei publice;
  • 463, alin.(2) din Codul Fiscal; 

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), alin.(5), lit.b) și art. 123 alin.(1),  coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, et.1, apartament nr.7, având număr cadastral 23769-C1- U7, intabulat în Cartea Funciară nr. 23769 a localității Sinaia, către dna Ene Irina, (conform releveului- anexa nr.1) pe care îl deține în prezent conform contractului de închiriere nr.20424/30.07.2015 și a actelor adiționale ale acestuia.

Art.2. – Prețul vânzării este de 85.053,71 lei, din care 848,57 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul nr.8851/20.03.2019 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. – Plata se face astfel :

  • Avans de 29.956,30lei din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 29.956,30lei+848,57lei = 30.804,87 lei;
  • Restul de plată în valoare de 54.248,84 lei, în 180 rate lunare egale, conform graficului nr.8852/20.03.2019, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

Art.5. – Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

Art.6. – Terenul cotă indiviză, aferent locuintei, în suprafață de 10,88 mp indiviz din 314mp , se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

Art.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL. nr. 51_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.