Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 121 din 11 iulie 2019

august 6, 2019

Privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, Calea București nr.42, P, apartament nr.2  având număr cadastral 21083-C1-U3 către d-na.DRĂGAN VICTORIA

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.17691/19.06.2019;

– Raportul Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.17745/19.06.2019 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat in Sinaia,  Calea București nr.42,P, apartament nr.2  având număr cadastral 21083-C1-U3 către dna.DRĂGAN VICTORIA;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, art.9;

–  Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată – art.42;

– art. 292, alin.(2), lit.f) din  Codul fiscal;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(6), lit. b), coroborat cu art. 139 alin.(2) lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului situat in Sinaia, Calea București nr.42,P apartament nr.2  având număr cadastral 21083-C1-U3 , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă vânzarea către d-na Drăgan Victoria a apartamentului situat in Sinaia, Calea București nr.42, apartament nr.2  având număr cadastral 21083-C1-U3, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

ART.3. – Preţul vânzării este de 17.000 lei (scutit de TVA) .

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART.6. –  Dna.Drăgan Victoria are obligaţia sa suporte cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului în Cartea Funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 121 2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.