Administrație Publică

HOTARAREA NR.136 din 28 august 2019

septembrie 19, 2019

Privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, parter, ap.1 având numar cadastral 24026-C1-U1, către dl.Iordache Adrian

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.23955/19.08.2019 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.23962/19.08.2019;

– Procesul verbal nr.22977/07.08.2019 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr.2097/2019 al Ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene;
  • 463, alin.(2) din Codul Fiscal;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) si alin.(2), lit.c) coroborat cu art.139 alin.(2)  și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 Art.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, parter, ap.1 având numar cadastral 24026-C1-U1, intabulat în Cartea Funciară nr. 24026 a localității Sinaia, către dl.Iordache Adrian, (conform releveului- anexa nr.1) pe care îl deține în prezent conform contractului de închiriere nr.26622/22.12.2006 și a actelor adiționale ale acestuia.

Art.2. – Prețul vânzării este de 133.045,87lei, din care 1.349,99 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul nr.22974/07.08.2019 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 Art.3. – Plata se face astfel :

  • Avans de 69.942,71lei din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 69.942,71 lei + 1.349,99lei = 71.292,70 lei;
  • Restul de plată în valoare de 61.753,17 lei, în 120 rate lunare egale, conform graficului nr.222975/07.08.2019, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

Art.5. – Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

Art.6. – Terenul cotă indiviză, aferent locuintei, în suprafață de 15,86 mp indiviz din 314 mp , se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

Art.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Consultati HCL 136 din 28 august 2019 AICI

Last modified: septembrie 19, 2019

Comments are closed.