Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 145 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

Privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 164 mp, situat în Sinaia, strada Avram Iancu nr. 4, lot 1

Având în vedere:

 – Referatul de aprobare nr. 23222 din 09.08.2019 întocmit de Remus  David şi Popa       Gheorghe, consilieri locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin       licitație publică a terenului în suprafață de 164 mp, situat în Sinaia, Str. Avram Iancu nr.4, lot 1;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 23732 din 14.08.2019;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind     Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b), art. 139 alin.(2),      coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul   Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 164 mp, situat în Sinaia,  strada Avram Iancu nr. 4, lot 1.

 Art.2. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 164 mp, situat în  Sinaia, strada Avram Iancu nr. 4, lot 1, conform planului de situaţie din anexa 1.

 Art.3.  –  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 2,3,4 care fac parte integranta  din prezenta hotărâre.

 Art.4. Preţul de pornire a licitaţiei este de 60 euro/mp, la care se adaugă TVA.

  Art.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

 Art.6. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică.

 Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze  contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

 Art.8. – Câstigatorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu     perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

 Art.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi  Cadastru şi Serviciul Buget și Resurse Umane.

Consultati HCL 145 din 28 august 2019 AICI

 

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.