Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 195 din 20 noiembrie 2019

decembrie 10, 2019

privind schimbarea destinației unei unități locative din locuință socială destinată persoanelor evacuate/evacuabile care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari în locuință de necesitate cazuri sociale, situată în Sinaia, str.Piscul Câinelui nr.13, et.2, ap.23

 Având în vedere:

– Referatul de aprobare întocmit de  Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr.34192/12.11.2019;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat sub nr.34216/12.11.2019 prin care propune schimbarea destinației unei unități locative din locuință socială destinată persoanelor evacuate/evacuabile care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari în locuință de necesitate cazuri sociale, situată în Sinaia, str.Piscul Câinelui nr.13, et.2, ap.23;

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu  prevederile Legii nr.114/1996 – Legea Locuintei, republicată- art.56; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă schimbarea destinației unei unități locative din locuință socială destinată persoanelor evacuate/evacuabile care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari în locuință de necesitate cazuri sociale, situată în Sinaia, str.Piscul Câinelui nr.13, et.2, ap.23.

ART.2. –   Aprobă repartizarea locuinței sus menționate, doamnei Popa Ana.

ART.3. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Consultă HCL 195/2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.