Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 56 din 14 aprilie 2020

aprilie 28, 2020

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Având în vedere:

 Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sinaia înregistrat sub  nr.9706/06.04.2020 și Raportul de specialitate nr.9708/06.04.2020, întocmit de Serviciul Buget – Birou taxe și impozite din cadrul Primăriei Sinaia;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu Art.491, alin.(1) și (2) din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare – Indexarea impozitelor și taxelor locale:

  • În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
  • Sumele indexate conform alin.(1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor;

In temeiul art.129, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.c), art.139, alin.(3), lit.c) si  art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART.1. –   Pentru anul fiscal 2021, impozitele și taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice, se indexează cu 3,8%, față de impozitele și taxele locale datorate de catre contribuabili, persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 2020, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sinaia nr.201/2019.

ART.2. – Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget – Birou taxe si impozite.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 21, 2021

Comments are closed.