Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 57 din 14 aprilie 2020

aprilie 28, 2020

Privind „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – 2020”

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 9887/08.04.2020 al Primarului orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 9891 din 08.04.2020, întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, privind „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2020”
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

  • Legii nr. 481 / 2004 privind Protecția Civilă, art. 25 lit. b);
  • U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, art. 24 lit. d).

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. 14) coroborat cu art.139 alin. (1) și art. 196 lit. (a) din

O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1 – Aprobă „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – 2020” , conform Anexelor nr. 1, 1/a, 1/b.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget si Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 21, 2021

Comments are closed.