Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 58 din 14 aprilie 2020

aprilie 28, 2020

privind aprobarea renegocierii clauzelor  din contractele de închiriere spații comerciale pentru adaptarea acestora la condițiile excepționale generate de starea de urgență

Având în vedere:

Referatul de aprobare întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, prin care propune renegocierea contractelor de închiriere spații comerciale prin adaptarea clauzelor la condițiile excepționale generate de starea de urgență, în sensul suspendării plății chiriei pe perioada stării de urgență;

– Raportul de specialitate înregistrat la Primăria orașului Sinaia  sub nr. 9897 din 08.04.2020, întocmit de Direcția Poliția Locală;

– Referatul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu :

– Decretul Președintelui României  nr. 195/16.03.2020 prin care s-a decretat starea de urgență pe teritoriul României;

– Ordonanta de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice si fiscal-bugetare, art. X, alin. (2);
– Procesele-verbale încheiate de reprezentanți ai Primăriei Sinaia în teren prin care s-a constatat că spațiile comerciale menționate nu funcționează, fiind închise;

În temeiul art.129 alin (1), alin.(2) lit c), alin. (6) lit. (b) coroborat cu art. 139 alin. (1) si art. 196 alin (1) lit a).

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART. 1. –  Aprobă  renegocierea clauzelor din contractele de închiriere spații comerciale pentru adaptarea acestora la condițiile excepționale generate de starea de urgență, în sensul suspendării plății chiriei, pe perioada stării de urgență.

ART.2. –   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcția Poliția Locală din cadrul Primariei Sinaia.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 21, 2021

Comments are closed.