Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 55 din 14 aprilie 2020

aprilie 28, 2020

privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 9780 din 06 aprilie 2020 întocmit de iniţiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul de specialitate nr. 9782 din 06 aprilie 2020  prin care Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020;

Văzând raportul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale ;

Conform Decretului 195/2020, privind instituirea stării de urgență și art.9 alin.(l) din    OUG 29/2020, privind unele măsuri economice și fiscal bugetare;

În temeiul Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art 129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu  alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3), lit. a) si art.196 alin.(1), lit.a),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E,   

 ART. l.  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 astfel :

A. BUGET LOCAL

I.                   VENITURI : 

         Venituri din donații și sponsorizări (37.00)

10.000 lei

10.000 lei

    II. CHELTUIELI : 10.000 lei  

 

Cap.61 ”ORDINE ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ” 

Titlul II Bunuri  și servicii

1.000.000 lei

1.000.000 lei  

Cap.84 ”TRANSPORTURI ” 

Titlul II Bunuri  și servicii

 

-700.000 lei

700.000 lei

Cap.87 ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE” 

Titlul II Bunuri  și servicii

 

-290.000 lei

-300.000 lei

10.000 lei

E. BUGET DE VENITURII PROPRII SI SUBVENTII

    I. VENITURI :    0 lei
    II. CHELTUIELI : 0 lei  

 

Cap.65 ”ÎNVĂȚĂMÂNT

Titlul II Bunuri  și servicii

Titlul XII Active nefinanciare

Echipamente și accesorii pentru telefonie mobila

0 lei

-5.000 lei

5.000 lei  

F. BUGET DE VENITURII PROPRII SI SUBVENTII

    I. VENITURI :    40.750 lei
       Venituri din donații și sponsorizări ( 37.02) 40.750 lei
    II. CHELTUIELI : 40750 lei  

 

Cap.66 ”SĂNĂTATE

Titlul II Bunuri  și servicii

40.750 lei

40.750 lei   

 G. BUGET DE VENITURII PROPRII SI SUBVENTII

    I. VENITURI :    0 lei
    II. CHELTUIELI : 0 lei  

 

Cap.66 ”CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE ” 

Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul XIX  Plati efectuate din anii precedenți si  recuperate in anul curent SF

0 lei

2.890 lei

-2.890 lei  

 ART.2.  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș Sinaia.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 21, 2021

Comments are closed.