Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 59 din 14 aprilie 2020

aprilie 29, 2020

privind neaprobarea actului adițional nr. 6 la contractul pentru ,,Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 1 – Bușteni”

Având in vedere:

– Referatul  de aprobare al  Primarului orașului Sinaia înregistrat sub  nr.9877/06.04.2020;

– Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliția Locală, înregistrat sub  nr. 9883/ 06.04.2020;

– Notificarea nr. 616/19.03.2020,  formulată de SC Comprest SA Brașov;

– Adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de salubrizare Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova nr. 8773/23.03.2020, nr.8816/23.03.2020 și nr. 9254/30.03.2020 prin care se solicită adoptarea de urgență a unei hotărâri  de Consiliu Local în vederea punerii în aplicare a modificării politicii tarifare pe perioada stării de urgență;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu:

– Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6, alin.(1), lit. l);

– Ordinul nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

– Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Contractul nr.2219/17.11.2016 si actele adiacente incheiate de Asociatia de  Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova și SC Comprest SA Brașov;

În temeiul  art. 129 alin.(1), alin. (2) lit d), art. 139 alin.(1), lit.d) și art. 196, alin (1), lit.a) din   OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 ART.1. – Nu aprobă actul adițional nr.6 la contractul pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 1 Busteni, nr. 2219/17.11.2016,  prevăzut în anexa 1.

ART.2. – Acordă mandat special și împuternicește Viceprimarul orașului Sinaia în persoana domnului Bădăran Gheorghe, să voteze și să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia împotriva actului adițional nr. 6 la contractul nr. 2219/17.11.2016.

ART.3. – Biroul Monitorizare si Control din cadrul Direcției Poliției Locale Sinaia va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 21, 2021

Comments are closed.