Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 60 din 14 aprilie 2020

aprilie 29, 2020

privind stabilirea contravențiilor și sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor stabilite prin Hotărârea nr.4/07.04.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sinaia

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 9901/08.04.2020 al Primarului orașului Sinaia ;
  • Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 9902 din 08.04.2020, întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu:

  • 10 din H.G. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,
  • 4 lit (b) și Art.6 din H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
  • 4, Art.7, Art.24 lit(b), Art.33 din O.G. 21/2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență;
  • 11, Art.12, Art.13, Art.20, Art.25 lit(c), Art.27 lit (l) din Legea 481/2004 privind protecția civilă
  • 1, Art.15 alin.(2) din O.G. 2/2001 actualizată, privind regimul juridic al contravențiilor

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin.(2), lit.d),  alin.(7) lit. c) si h), alin. (14) coroborat cu art.139 alin. (3) lit.(a) și art. 196 alin.(1), lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională încălcarea măsurilor stabilite prin Hotărârea nr.4/07.04.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sinaia pentru Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, anexă la prezenta, după cum urmează:

  • Pentru persoanele fizice, încălcarea Art.1 și Art.2 se sancționează cu amendă contravențională de 100 lei.
  • Pentru persoanele juridice, încălcarea Art. 3 și Art.4 se sancționează cu amendă contravențională în valoare de 2500 lei.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Poliția Stațiunii Sinaia, Poliția Locală Sinaia, Jandarmeria Română precum și de către inspectorii împuterniciți să controleze, să constate și să aplice sancțiuni contravenționale de către Primarul Orașului Sinaia.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 21, 2021

Comments are closed.