Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 61 din 14 aprilie 2020

aprilie 29, 2020

privind  aprobarea renegocierii clauzelor  din contractele de delegare a gestiunii  pentru adaptarea acestora la conditiile exceptionale  generate de starea de urgentă

Având în vedere:

 Referatul de aprobare întocmit de  Vlad Oprea, Primarul orasului Sinaia, înregistrat sub  9.893 din 08 aprilie 2020 ;

  • Raportul de specialitate 9894/08.04.2020 prin care Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului propriu al Primarului orasului Sinaia   propune  renegocierea contractelor de delegare prin diminuarea redevențelor pentru societățile la care asociat unic sau majoritar este Consiliul Local Sinaia,  proporțional cu reducerea activității,   pe perioada stării de urgență;
  • Solicitările nr. 9197/27.03.2020 și nr.10071/10.04.2020 din partea SC Transport Urban Sinaia SRL precum si solicitarile nr. 8950/24.03.2020  si nr.10161/13.04.2020 din partea SC Sinaia Forever SRL,  privind reducerea redevențelor din contractele de delegare proporțional cu reducerea activității, justificate prin adresele sus menționate ;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu:

  • Decretul Președintelui Romaniei  195/16.03.2020 prin care s-a decretat starea de urgență pe teritoriul României;
  • Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice si fiscal-bugetare, art. X, alin. (2);

În temeiul art.129 alin. (1), alin. (2) lit c), d), alin. (7) lit. (n), (s), alin. (14) coroborat cu art. 139 alin. (1), (3)  lit. g) si art.196 alin. (1) lit a) din  Ordonanta de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. –  Aprobă  renegocierea clauzelor din contractele  de delegare pentru adaptarea acestora la condițiile excepționale generate de starea de urgență, în sensul reducerii redevenței  pe perioada  stării de urgență, astfel:

  • Pentru SC Transport Urban Sinaia SRL – cu un procent de 95 % din valoarea redeventei lunare;
  • Pentru SC SINAIA FOREVER SRL –cu un procent de 53 % din valoarea redeventei lunare.

ART.2. – Penalitătile de întarziere la plata redevenței   din  contractele de delegare mai sus menționate nu se datorează  pentru perioada stării de urgență, în conformitate cu art. X, alin. (4) din OUG 29/2020.

ART.3. – Aprobă modificarea actului adițional nr. 7 la contractul de delegare a serviciului de transport public de călători si pe cablu în orașul Sinaia, încheiat cu SC Transport Urban Sinaia SRL, prin stabilirea nivelului penalităților de întârziere la plata redevenței, la valoarea de 1%/luna, pana la achitarea sumelor datorate . Se va încheia act adițional în acest sens.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primăriei Sinaia, de SC Transport Urban Sinaia SRL si SC Sinaia Forever SRL.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 21, 2021

Comments are closed.