Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 63 din 14 aprilie 2020

aprilie 29, 2020

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 603 mp,  situat în Sinaia, str. Tisei FN

Având în vedere:

– Referatul de aprobare înregistrat sub  nr. 7762 din 11.03.2020 întocmit de Remus   David şi Popa Gheorghe, consilieri locali,  prin care propun aprobarea raportului de evaluare  şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 603 mp, situat în Sinaia, str. Tisei FN;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 7764 din 11.03.2020;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 alin.(2) și art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 603 mp, situat în Sinaia, str. Tisei FN, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 603 mp, situat în Sinaia,  str. Tisei FN.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 603 mp, situat în Sinaia, str. Tisei FN, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4. – Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de 75 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică.

ART.8. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – Câstigatorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 21, 2021

Comments are closed.