Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 64 din 14 aprilie 2020

aprilie 29, 2020

privind aprobarea bugetului evenimentului “Sinaia în lumină” editia a XV-a

Având în vedere :

– Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10141/13.04.2020 al Primarului Orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 10142/13.04.2020;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 217/19.12.2019 privind aprobarea Listei Evenimentelor organizate în anul 2020;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.(2), lit.d),  alin.(7) lit.b), c) și h), art. 139 alin. (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. –  Aprobă organizarea evenimentului “Sinaia în lumină- ediția a XV-a ” în perioada 14-16 aprilie  2020.

ART. 2. – Aprobă alocarea unui buget în valoare totală de 11.000 lei.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 21, 2021

Comments are closed.