Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 65 din 28 aprilie 2020

mai 5, 2020

privind revocarea parțială a HCL. nr.54/20.03.2020 referitoare la  aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul privat al statului aflate în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în domeniul privat al UAT Sinaia

 Având în vedere:

 Adresa Instituției Prefectului Județului Prahova înregistrată la Primaria orașului Sinaia sub  nr. 6681/A/II/4 din data de 24.04.2020;

Referatul de aprobare întocmit de  Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr.10871/27.04.2020;

Raportul Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.10890/27.04.2020  prin care propune proiectul de hotărâre privind revocarea partială a HCL nr.54/20.03.2020;

Vazând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2), lit.c) coroborat cu art.139 alin.(2) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART.1. – Aprobă revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr.54/20.03.2020 prin eliminarea poziției nr.3 din anexa ce face parte integrantă din hotărârea menționată, respectiv a imobilului intabulat în CF nr.100189 Eforie, nr.cadastral 100189-C1, situat în Loc.Eforie Nord, Bdul. Tudor Vladimirescu nr.9,  jud. Constanța, format din teren în suprafață: din acte 4359mp, măsurată 3170mp, construcție C1-Hotel Restaurant Pescăruș, S.construită la sol 497mp.

ART.2. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă, Serviciul Buget și  Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ si Administrație publică,  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 21, 2021

Comments are closed.