Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 67 din 28 aprilie 2020

mai 5, 2020

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia / Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.10967/28.04.2020, întocmit de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat la registratura Primăriei sub nr.10975/28.04.2020;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. 2) si 3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), lit.d) și  alin.(3), lit. c) și d) ;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin. (1) coroborat cu art.139, alin. 3), lit. a) și art. 196 alin (1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART. 1. –  Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, pentru promovarea unei acțiuni împotriva SC Mefin SA în constatarea lipsei de folosință a terenului din Valea Zgarburei, demolare construcții și stabilire contravaloare despăgubiri pentru lipsa de folosință a terenului afectat de clădiri, în toate fazele procesuale (în dosar și procedura contencioasă), precum și în dosarele ce pot deriva din acesta.

 ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 21, 2021

Comments are closed.