Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.90 din 19 iunie 2020

iulie 1, 2020

privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC Sinaia Forever SRL  la data de 31.12.2019

Având în vedere :

          – Referatul de aprobare  inițiat de Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr. 13005/21.05.2020;

          – Raportul de specialitate înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr.13186/22.05.2020 întocmit de Serviciul Buget si Resurse Umane;

          – Raportul Administratorului  SC. Sinaia Forever SRL.  înregistrat la Primăria orașului Sinaia cu nr. 12810/20.05.2020;

– Hotărârile  Consiliului Local nr. 131/2010 și nr. 146/2010  privind înfiinţarea SC. Sinaia  Forever  SRL, cu modificările şi completările ulterioare;

– Raportul auditorului financiar independent Ioanei Dobrița;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile :

–  Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată;

– Legii nr. 31/1990 – legea societatilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind  situaţiile financiare individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;

– Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte;

În temeiul art. 129  alin. (2), alin.(3)lit. d), art. 139 alin.(3) si art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                       CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

                       H O T Ă R Ă Ş T E  :

 Art. 1. – Aprobă situațiile  financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit şi pierdere, Datele informative, Situaţia activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor  pentru depreciere, Balanța de verificare, Notele explicative și Raportul administratorului) ale SC. Sinaia Forever SRL., la data de 31.12.2019, prevăzute în anexele care fac parte  integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Administratorul SC. Sinaia Forever SRL

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.