Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.91 din 19 iunie 2020

iulie 1, 2020

Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia nr. 28383/2010, încheiat cu SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere :

  • Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia, înregistrat sub nr. 15349/17.06.2020 ;
  • Raportul de specialitate al Departartamentului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale, înregistrat sub nr. 15352/17.06.2020;

– Solicitarea administratorului SC. Sinaia Forever SRL nr. 2141/20.05.2020 cu privire la prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al orașului încheiat cu Sinaia Forever SRL., înregistrată la registratura Primariei orașului Sinaia sub nr. 12958/21.05.2020 ;

  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

  • nr. 131 / 28.07.2010 privind înființarea SC Sinaia Forever SRL;
  • nr. 146/06.08.2010 privind delegarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, încheiat cu  SC. Sinaia Forever SRL;
  • nr. 66/28.05.2015, privind prelungirea si modificarea contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia;

Văzând actul aditional nr.1 înregistrat sub nr. 2424/04.09.2015 la contractul de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c.) coroborat cu art. 139, alin.(1) si 3 (g) si art.196, alin. (1), lit.a), art. 324, alin.(5), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. –   Aprobă prelungirea termenului  contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, încheiat cu SC Sinaia Forever SRL., pe o perioadă de 5(cinci) ani.

Art.2. – Prevederile  prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departartamentul Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliție Locală, Serviciul Buget si Resurse Umane și Administratorul SC. Sinaia Forever SRL

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.