Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.92 din 19 iunie 2020

iulie 1, 2020

Privind prelungirea termenului contractului de administrare/mandat al domnului Cristian Florin Negulescu,  ca administrator SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere :

            – Referatul de aprobare înregistrat la  nr.15362/17.06.2020, înițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr. 15365/17.06.2020 întocmit de Departartamentul Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale, prin care propune prelungirea termenului contractului de mandat al domnului Negulescu Cristian Florin ca administrator al SC Sinaia Forever SRL.;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Având în vedere :

  • nr. 131 / 28.07.2010 privind înființarea SC Sinaia Forever SRL;
  • nr. 146/06.08.2010 privind delegarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, încheiat cu  SC. Sinaia Forevere SRL;
  • nr. 66/28.05.2015, privind prelungirea si modificarea contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia;
  • HCL 80/17.05.2016 privind numirea domnului Cristian Florin Negulescu ca administrator SC. Sinaia Forever SRL;
  • Actul Adițional nr.1/2424/04.09.2015 la contractul de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.a) și d),  coroborat cu art. 139, alin.(1) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. – Aprobă prelungirea duratei contractului de administrare/mandat al domnului Cristian Florin Negulescu prin act adițional, pe  perioadă nelimitată.

Art.2. – Împuternicește Primarul Orașului Sinaia să semneze în numele Consiliului Local actul aditional la contractul de administrare/mandat si hotărârea generală a acționarilor.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcția Politia Locală, Serviciul Buget si Resurse Umane și  administratorul SC Sinaia Forever SRL

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.