Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.93 din 19 iunie 2020

iulie 1, 2020

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.186/30.10.2019 reprezentând majorarea contribuției proprii cu suma de 178.771,72 lei, la proiectul ECO-BUS

          Având în vedere referatul de aprobare nr.15.464 din 17 iunie 2020, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre  şi  raportul  de specialitate înregistrat sub nr.15.466 din 17.06.2020   prin care Serviciul de Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune majorarea contribuției proprii cu suma de 178.771,72 lei, conform  HG 395/2016 art.137 alin.(2), lit.e) și f), coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice art.221 alin.(1) lit.f) pct.II ;

Văzând avizul  comisiei de specialitate  a Consiliului local ;

În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Local nr.77/03.052018 de aprobare a proiectului ECO-BUS și a cheltuielilor legate de proiect, precum și  Hotărârea Consiliului Local nr  260/17.12.2018 de aprobare a modificării HCL. nr.77/2018 pentru proiectul ECO-BUS.

În baza Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019 și a  Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul art.129 ,alin.(1) și (2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.  a), art.139, alin.(3) lit.a) si art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul adminstrativ,

 CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art. l . –  Se aprobă  modificarea  art. 2 din HCL. Nr. 186/30.10.2019 (prin care a fost modificat art.3 din HCL.nr. 77/03.05.2018), astfel :

”Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, în cuantum de 4.460.297,93 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului ”ECO-BUS”, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 4.145.470,95 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în valoare de 314.826,98 lei .

Aceste cheltuieli vor fi suportate atât din contractul de credit nr.20190802092 din data de 12.08.2019 încheiat cu Banca Comerciala Romana SA. si/sau din Bugetul Local.”

Art.2. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.