Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.94 din 19 iunie 2020

iulie 1, 2020

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 15234 din 16.06.2020 a d-lui consilier local David Remus;

– Raportul de specialitate nr. 15238 din 16.06.2020, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;

– Dispoziţia nr. 305 din 02.12.2019 – privind constituirea unei Comisii speciale de inventariere a domeniului public şi privat a oraşului Sinaia, judeţul Prahova

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 354, alin. (1) şi alin. (2) şi art. 357 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă revocarea poziţiei 6 din anexa la H.C.L. nr. 59/07.05.2012, teren în suprafaţă de 117 mp, situat în Sinaia, strada Stânjeneilor  nr. 23A,  lot 2, evidenţiat în domeniul privat al oraşului Sinaia.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.