Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.100 din 19 iunie 2020

iulie 2, 2020

Privind aprobarea actualizării  Programului de îmbunătățire a eficienței energetice  al UAT Oraș Sinaia pentru perioada 2020-2024

Avand în vedere Referatul de aprobare nr Nr. 15552/18.06.2020, inițiat de Primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 15368/17.06.2020 prin care se propune aprobarea actualizării Programului de îmbunătățire a eficienței energetice  al  UAT ORAS SINAIA pentru perioada 2020-2024;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu legea nr.121/2014 privind eficiența energetică prin care UAT- urile  cu populatie mai mare de 5000 locuitori au obligația de a întocmi programe de eficiență energetică;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin (1) si alin. (2) , lit b) si lit c), art 139 alin. (3), lit.g) si lit. i) și , art.196. alin. (1),  lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă actualizarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice  al  UAT ORAS SINAIA, pentru perioada 2020-2024.

 Art.2.  Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Serviciul Politici Publice si  Echipa de implementare a proiectului.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.