Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.101 din 19 iunie 2020

iulie 2, 2020

Privind aprobarea  Studiului Luminotehnic pentru realizare  proiect  „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei iluminat public Sinaia”

Având in vedere Referatul de aprobare nr. 15371/17.062020, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate  înregistrat sub nr. 15372/17.06.2020 intocmit de Serviciul Politici Publice  prin care se propune aprobarea Studiului Luminotehnic pentru realizare  proiect  „Creșterea eficienței energetice si a gestionarii inteligente a energiei iluminat public Sinaia”;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.129 alin (1) si alin. (2) , lit b) si lit c), art 139 alin. (3), lit.g) si lit. i) și , art.196. alin. (1),  lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. – Se aprobă Studiul Luminotehnic pentru realizare  proiect  „Creșterea eficienței energetice si a gestionării inteligente a energiei iluminat public Sinaia”.

 Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice si  Echipa de implementare a proiectului.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.