Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.99 din 19 iunie 2020

iulie 2, 2020

Privind participarea la Programul Agenției Fondului de Mediu de sprijinire a eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public precum și aprobarea documentației tehnico-economice – faza  DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA”

Având în vedere Referatul de aprobare nr. Nr. 15552/18.06.2020, întocmit de Primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat sub nr. 15553/18.05.2020 prin care se propune participarea la Programul Agenției Fondului de Mediu de sprijinire a eficienței energetice și a gestionarii inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, precum și aprobarea documentației tehnico-economice – faza  DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA”;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu  Ghidul de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public din 28 mai 2020 aprobat prin Ordinul 1162/2020, emis de Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor;

În baza Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.129 alin (1) si alin. (2) , lit b) si lit c), art 139 alin. (3), lit.g) si lit. i) și , art.196. alin. (1),  lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă participarea la Programul Agenției Fondului de Mediu de sprijinire a eficienței energetice si a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public cu  proiectul     „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA”.

 Art.2. – Se aprobă  asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului,  respectiv 109.922,70 lei cu TVA,  reprezentând 10% din acestea.

Art.3. – Se aprobă  contractarea finanţării proiectului.

Art.4. – Se desemnează  primarul orașului Sinaia să reprezinte U.A.T. Oras Sinaia, în calitate de solicitant,  în relaţia cu Autoritatea.

Art.5. – Se aprobă   susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 77 852,36 lei cu TVA– angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.

Art.6. – Se aprobă  documentatia tehnico- economică faza DALI si  indicatorii tehnico-economici pentru proiect, conform DEVIZ GENERAL-Anexa 1, parte integrantă a hotărârii,   respectiv  valoare totală proiect  1.177.079,37 lei cu TVA din care C + M =804.904,08 lei cu TVA, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect – Anexa 2 parte integrantă a hotărârii.

Art. 7. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de  Serviciul Politici Publice si  Echipa de implementare a proiectului.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.