Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.98 din 19 iunie 2020

iulie 2, 2020

Privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr.2, situat în Sinaia, B-dul Carol I, nr.27

Având în vedere:

 – Referatul de aprobare  înregistrat la  nr. 15304/17.06.2020, întocmit de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr.15309/ 25.05.2020 al Biroului Monitorizare și Control din cadrul Poliției Locale – Primaria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiului  comercial nr.2, situat in Orasul Sinaia, B-dul Carol I, nr.27;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g), art.287, lit.b), art.332 – 348 și art.  196, alin.(1), lit.a), si din OUG 57/2019 privid Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. – Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr.2, situat în Sinaia, B-dul Carol I, nr.27, dupa cum urmează :

Nr. crt. Spațiul comercial Suprafață Obiect de activitate Prețul minim de pornire licitație
1 2

(B-dul Carol I, nr.27)

30 mp –          Producție patiserie, cofetarie   și gelaterie artizanală

–          Comercializarea acestor produse

10 euro/ mp/ luna (total 300 euro/luna)

Art.2.- Aprobă documentația de atribuire pentru închirierea spațiului comercial menționat la art.1, conform anexelor 1 – 7.

Art.3.- Prețul minim al închirierii spațiului comercial este de 10 euro/mp/lună, adică 300 euro/lună.

Art.4.- Spațiul comercial se închiriază pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

Art.5.- Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia, contractul de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire a acestuia.

Art.6.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Monitorizare și Control și Serviciul Buget – Birou Taxe și Impozite.

Descarcă în format pdf HCL nr.98 și anexele 1-7: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.