Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 103 din data de 30 iunie 2020

iulie 3, 2020

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 16651 din 30 iunie 2020, întocmit de  iniţiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul de specialitate nr. 16652   din 30 iunie 2020   prin care Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020;

Văzând avizul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, precum si prevederile art. IX  alin. l din    OUG 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare;

În temeiul Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art 129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu  alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3), lit. a) si art.196 alin.(1), lit.a),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

     ART. l. –   Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 astfel :

A. BUGET LOCAL

I.      VENITURI : 

a) Venituri din aplicarea prescriptiilor extinctive (36.01.01)

b) Venituri din vanzari de bunuri (39.02.07)

126.600 lei

36.600 lei

90.000 lei

    II. CHELTUIELI : 126.600 lei 

 

 

 Cap.61 ”ORDINE ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ” 

 

Titlul II Bunuri si servicii

Titlul XIII Alte active nefinanciare

Amenajare pista Heliport – Spital Orăsenesc Sinaia  -163.000 lei

Amenajare  spații de izolare in cadrul Spitalului Orăsenesc Sinaia – 200.000 lei

Achizițe și montare bariera auto – Spital Orășenesc Sinaia- 7.000 lei

 

 

98.000lei

 

-272.000lei

370.000 lei

 

Cap.74  ”PROTECȚIA MEDIULUI ” 

Titlul XIII Active nefianaciare (71.01.30)

Platforma supraterană pentru colectarea selectivă a deșeurilor (71.01.30)

 

8.600 lei

8.600 lei  

 

Cap.84 ”TRANSPORTURI” 

Titlul VII  Alte transferuri

Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare (55.01.42)

 

20.000 lei

 

20.000 lei

G. BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

    I. VENITURI :    0 lei
  0 lei
    II. CHELTUIELI : 0 lei
Cap.67 ”CULTURA, RECREERE RELIGIE”

Titlul I Cheltuieli pe personal – Clubul Sportiv  ”Carpați Sinaia”

 

Titlul II. Bunuri  și servicii  (20.02)

Titlul XIII.  Alte active nefinanciare

Achizitie si montat bariera auto – Centrul Cultural  ”Carmen Sylva” – 10.000 lei

Achizitie si montat copertina – Centrul Cultural ”Carmen Sylva ”

 

Titlul XIX. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent  (85.01.01) Clubul Sportiv  ”Carpati Sinaia”

 

0 lei

4.930 lei

 

 

-20.000 lei

 

20.000 lei

 

 

 

 

-4.930 lei

 ART.2. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului  Sinaia.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.