Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 104 din data de 09 iulie 2020

iulie 15, 2020

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.99/19.06.2020

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr.  17466/07.07.2029 si Raportul de specialitate nr. 17467/07.07.2020 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune revocarea Hotărârii de Consiliu Local nr.99/19.06.2020 privind  participarea la Programul Agenției Fondului de Mediu de sprijinire a eficienței energetice si a gestionarii inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public precum și aprobarea documentației tehnico-economice – faza  DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI A GESTIONARII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA”;

Văzând avizul comisiei de specilitate a Consiliului local;

În temeiul  art.129 alin. (1) si alin. (2) , lit. b) si lit. c), art. 139, alin. (3), lit.g) si lit. i), si art.196. alin. (1) lit. a) din  OUG.57/2019 privind Codul administrativ,

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 Art.1. – Se aprobă revocarea Hotărârii de Consiliu Local nr.99/19.06.2020.

 Art. 2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de catre Serviciul Politici Publice si  Echipa de implementare a proiectului .

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.