Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.105 din data de 09 iulie 2020

iulie 15, 2020

Privind participarea la Programul Agenției Fondului de Mediu de sprijinire a eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public precum si aprobarea documentației tehnico-economice – faza  DALI și a indicatorilor tehnico-economici  pentru proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA”

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17472/07.07.2020 inițiat de Primarul orasului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 17472/07.07.2020 al Serviciului Politici Publice prin care se propune participarea la Programul Agenției Fondului de Mediu de sprijinire a eficienței energetice si a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public precum si aprobarea documentației tehnico-economice – faza  DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA”;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu  Ghidul de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public din 28-mai-2020 aprobat prin Ordinul 1162/2020, emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul  art.129 alin. (1) si alin. (2) , lit. b) si lit. c), art 139 alin. (3), lit.g) si lit i) și  art.196. alin (1) lit. a) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. – Se aprobă participarea la Programul Agenției Fondului de Mediu de sprijinire a eficienței energetice si a gestionarii inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public cu  proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA”.

Art.2. – Se aprobă  asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului,  respectiv 112.026,53  lei cu TVA  ,  reprezentand 10%   din acestea, precum si suma de   8.238,81  reprezentand  diferența din total cheltuieli eligibile.

Art.3. – Se aproba  contractarea finanţării.

Art.4. – Se desemnează  primarul orasului Sinaia să reprezinte U.A.T. Sinaia, în calitate de solicitant,  în relaţia cu Autoritatea.

Art.5. – Se aprobă   susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare 56.814,03 lei   cu TVA.   angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice;

Art.6. – Se aprobă  documentația tehnico economica faza DALI si  indicatorii tehnico-economici pentru proiect, conform DEVIZ GENERAL – Anexa 1, parte integrantă a hotărârii,   respectiv  valoare totală proiect  1.177.079,37 lei cu TVA din care:  C + M = 735.087,00  cu TVA, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect – Anexa 2, parte integranta a hotărârii.

Art.7. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice si  Echipa de implementare a proiectului.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.