Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.107 din data de 09 iulie 2020

iulie 15, 2020

Privind acordarea burselor școlare pentru anul 2018-2019

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.17620/08.07.2020, inițiat de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice   nr. 17627/08.07.2020;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu Ordinul nr. 5576/2011 al Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

În temeiul art. 129, alin.(1) și (2)  lit.b) și d), alin.7, lit.a) b) și e), coroborat cu art. 139 alin.(3) lit.a ) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă  acordarea burselor școlare pentru anul școlar 2018-2019, pentru elevii școlilor sinăiene, conform Bugetului local pentru anul 2020.

Art.2. – Aprobă ca valoarea burselor să fie aceeași, în funcție de tipul de bursă, pentru oricare dintre instituțiile de învățământ preuniversitare sinăiene, după cum urmează:

  1. bursă de performanță = 400 lei
  2. bursă de merit = 275 lei
  3. bursă de boală = 350 lei
  4. bursă de ajutor social = 350 lei

 Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și de către conducerea instituțiilor de învățământ.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.