Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.141 din data de 18 septembrie 2020

octombrie 9, 2020

Privind reactualizare Studiu de Fezabilitate Construire Spital Orășenesc Sinaia – continuare lucrări, modificare soluție și actualizare proiect autorizat cu AC nr.51 din 18.10.2017

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24663 / 15.09.2020, inițiat de Primarul orașului Sinaia și Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice nr. 24666 / 15.09.2020;

 Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

 Ținând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 art.44, alin(1) privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si art. 139, alin. 3, lit. e),coroborat cu  art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1.  – Se aprobă Reactualizarea Studiului de Fezabilitate Construire Spital Orășenesc Sinaia – continuare lucrări, modificare soluție și actualizare proiect autorizat cu AC. nr.51 din 18.10.2017 pentru finanțarea lucrărilor de construire a Spitalului Orășenesc Sinaia de către Compania Națională de Investiții.

 ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice si Serviciul Investiții în vederea oferirii documentației aferente aprobată către Companiei Naționale de Investiții.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.