Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.142 din data de 18 septembrie 2020

octombrie 9, 2020

Privind aprobarea   documentației “Eliberare amplasament pentru executarea lucrărilor de investiții în infrastructura urbană a orașului Sinaia – zona istorică, județul Prahova” – Faza: Studiu de Coexistență

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16977/02.07.2020 întocmit de inițiator,  precum si Raportul de specialitate nr. 16981/02.07.2020, intocmit de Departamentul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentației “Eliberare amplasament pentru executarea lucrărilor de investiții în infrastructura urbană a orasului Sinaia – zona istorică, judetul Prahova” –

Faza: Studiu de Coexistență si aprobarea valorii  studiului;

Având în vedere finanțarea europeană obținută pentru realizarea proiectului „Eficiența energetica si extindere iluminat zona istorica” – Sinaia ;

În  conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 25/2016 de aprobare a Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorul de retea.

In temeiul  art. 129 alin.(1), lit.b) și lit.c), coroborat cu   art.139 alin. 3, lit.a) și lit. g) si  art.196 alin. (1), lit. a) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. –  Aprobă documentația: “Eliberare amplasament pentru executarea lucrărilor de investiții în infrastructura urbană a orașului Sinaia – zona istorică, județul Prahova”,  Faza de proiectare: S.C. – Studiu de Coexistență.

ART.2. – Aprobă   valoarea totala a lucrărilor obiectivului de investitii, în cuantum de   12,032,341.04 lei (inclusiv TVA) , din care 10,293,873.70 lei  C+M, (inclusiv tva)  conform Deviz General.

ART.3. –   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul Investiții si Achiziții si Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.